Процентът на наема срещу Приходи за ресторанти

Успешните ресторанти на всяко ниво имат редица общи неща. Храната ви отговаря на очакванията на вечерящите, маркетингът привлича достатъчно клиенти, които да плащат сметките, а разходите остават под контрол. Разходите за храна и труд са двата най-големи разходи и те изискват ежедневна бдителност от готвача или мениджърския персонал. Разходите за лизинг обикновено са третите по големина разходи, но те не са толкова променливи и понякога се пренебрегват.

Наем като процент от продажбите

Разходите за храна и труд на вашия ресторант обикновено поглъщат 60 до 70 процента от приходите, или приблизително две трети от общата сума. Останалата трета от приходите трябва да покрива всичко останало, включително лизинг, данъци и - надяваме се - някаква печалба. В повечето случаи колективният опит в бранша показва, че разходите за наем трябва да възлизат на не повече от 5 до 8 процента от общите приходи на ресторанта. На тази основа квартален ресторант с продажби от 800 000 долара трябва да очаква да плаща от 40 000 до 64 000 долара годишно.

Общи разходи за заетост

Самото плащане на лизинг не отразява общите разходи за заемане на това пространство. Трябва също така да отчитате различни данъци, както и застраховка на сградата и съдържанието на ресторанта.

Повечето ресторанти носят отговорност и за дял от други разходи, свързани със сградата, като например поддръжка на паркинги и портиерски услуги. Това се нарича поддръжка на обща зона или CAM. Тези фактори се комбинират с основното лизингово плащане, за да се получат вашите общи разходи за настаняване. Те трябва да добавят не повече от 2 до 3 процента към основните разходи за наем, като общите разходи за заетост се равняват на 8 до 10 процента от приходите.

Започване

Тези изчисления са лесни при подновяване на лизинг или при франчайз сценарий, при който разходите и приходите могат да бъдат надеждно прогнозирани. По-сложно е за независими стартиращи компании, които са по-спекулативни. Амбициозният ресторантьор трябва да има ясна представа за пазарните наеми в района и трябва да има реалистичен и подробен бизнес план.

Ако вашата концепция за ресторант няма да генерира достатъчно приходи, за да покрие пазарния наем, е време да потърсите другаде. Друга възможност е да обсъдите променлив лизинг с наемодателя. Установете основен наем, след това плъзгаща се скала на увеличения, получени от приходите на ресторанта. Когато ресторантът просперира, стопанинът просперира.

Стратегии за предоговаряне на лизинг

Понякога лизинговото плащане може да стане неустойчиво, ако приходите ви са по-ниски от очакваните. Ако проблемът е преходен или ако е причинен от по-големи национални или местни икономически проблеми, наемодателите често са отворени да предоговарят договора за наем. Собствениците на имоти струват пари, за да останат имоти незаети, а рекламирането за нови наематели е допълнителен разход.

Стабилните, дългосрочни наематели осигуряват на собствениците на имоти предвидими приходи, така че често е в интерес на наемодателя да работи с вашия ресторант и да му помогне да остане жизнеспособен. Това е по-малко вероятно, ако местната икономика е силна, търсенето е голямо и ресторантът се управлява лошо.

Изключения от правилото

Както при всяко правило, има изключения от тези стандартни проценти. Някои ресторанти имат бизнес модели, които позволяват значително под средните разходи за храна или разходи за труд, които позволяват да се плаща повече за наем. Някои места осигуряват вградена клиентела и предвидими обеми продажби, като тематичен парк или курортно място с голям трафик и ограничена конкуренция. В тези случаи обемът на продажбите и намалената нужда от реклама могат да оправдаят по-високи общи разходи за заетост, като същевременно позволяват здравословни печалби.