Ефектите на държавната политика върху бизнеса

Правителствата установяват много наредби и политики, които ръководят бизнеса. Някои правила, като минималната заплата, са задължителни, докато други политики могат да повлияят непряко на вашия бизнес. Бизнесът трябва да бъде достатъчно гъвкав, за да реагира на променящите се правила и политики. Това е вярно не само на национално ниво, но и по-локално, тъй като държавите и общините имат свои собствени правила. Всъщност има и международни договори, които могат да повлияят на начина, по който фирмите правят бизнес.

Политиката като пазарен катализатор

Правителството може да приложи политика, която променя социалното поведение в бизнес средата. Например правителството може да събира данъци върху използването на въглеродни горива и да отпуска субсидии за бизнеса, който използва възобновяема енергия. Правителството може да гарантира разработването на нови технологии, които ще доведат до необходимата промяна. Налагането на определен сектор на повече данъци или мита, отколкото са необходими, ще накара инвеститорите да загубят интерес към този сектор.

По същия начин освобождаването от данъци и мита за определен сектор предизвиква инвестиции в него и може да генерира растеж. Например високата данъчна ставка върху вносни стоки може да насърчи местното производство на същите стоки. От друга страна, високата данъчна ставка за суровините затруднява вътрешното производство.

Политическа стабилност и политическа култура

Политиката на правителството винаги ще зависи от политическата култура в момента. Политиката, създадена в политически стабилна държава, ще бъде различна от тази, формирана в нестабилна държава. Стабилната политическа система може да взема решения, благоприятстващи бизнеса, които насърчават местния бизнес и привличат чуждестранни инвеститори.

Нестабилните системи представляват предизвикателства, които застрашават способността на правителството да поддържа закона и реда. Това оказва негативно влияние върху бизнес средата.

Държавно данъчно облагане и разходи

Правителствата получават пари, които да харчат от данъчно облагане. Увеличаването на разходите изисква увеличаване на данъците или заемите. Всяко увеличение на данъците ще обезсърчи инвестициите, особено сред предприемачите, които поемат рисковете за стартиране и управление на бизнес. Повишените разходи също поглъщат ограничения фонд от спестявания, оставяйки по-малко пари за частни инвестиции.

Намаляването на частните инвестиции свива производството на стоки и услуги. Това от своя страна може да доведе до премахване на работните места.

Определяне на лихвени проценти

Правителствената политика може да повлияе на лихвените проценти, покачването на които увеличава цената на заемите в бизнес общността. По-високите нива също водят до намаляване на потребителските разходи. По-ниските лихвени проценти привличат инвестиции, тъй като предприятията увеличават производството.

Правителството може да повлияе на лихвените проценти в краткосрочен план, като отпечата повече пари, което в крайна сметка може да доведе до инфлация. Бизнесът не процъфтява, когато има високо ниво на инфлация.

Регламенти и разрешения

Търговските разпоредби, федералната минимална работна заплата и изискванията за разрешителни или лицензи оказват влияние върху бизнеса. Например, във всички ресторанти трябва да се извършват периодични здравни инспекции. Бизнесът може да похарчи много пари и време, за да се съобрази с разпоредбите, които в крайна сметка се оказват неефективни и ненужни. Справедливите и ефективни разпоредби обаче насърчават растежа на бизнеса.