Значението на финансите и неговата роля в бизнеса

Финансите са елексирът, който подпомага формирането на нов бизнес и позволява на бизнеса да се възползва от възможностите за растеж, да наема местни работници и от своя страна да подкрепя други предприятия и местното, щатското и федералното правителство чрез превеждането на данъци върху доходите. Стратегическото използване на финансови инструменти, като заеми и инвестиции, е от ключово значение за успеха на всеки бизнес. Финансовите тенденции също така определят състоянието на икономиката на глобално ниво, така че централните банки могат да планират подходящи парични политики.

Видове финанси

Рисковият капитал е област на финансите, която е специализирана във финансирането на нови компании и усилията им за разширяване. Търговското финансиране прави възможна международната търговия чрез издаване на акредитиви (LOC), използвани за закупуване на стоки от чуждестранни компании. LOC финансира производството на продукти, когато компанията използва LOC като обезпечение за заем от производител.

Банковите заеми помагат за финансиране на вземания, а кредитните карти - за финансиране на пътни и развлекателни разходи на компанията. Цялата тази дейност от своя страна служи за поддържане на потока на пари в глобалната икономика.

Функции във финансите

Финансите са процес на създаване, преместване и използване на пари, позволяващи паричния поток през дадена компания по същия начин, по който улеснява глобалния паричен поток. Парите се създават от търговската сила, когато продават стоките или услугите, които компанията произвежда; след това се влива в производството, където се изразходва за производство на повече продукти за продажба. Това, което остава, се използва за изплащане на заплати и финансиране на административните разходи на компанията.

Ползи от финансите

Потокът от финанси започва на Уолстрийт със създаването на капитал, използван за финансиране на бизнеса чрез издаване на обикновени акции за предоставяне на капитал, облигации за заемен капитал и деривати (пакетирани групи ценни книжа, които помагат за хеджиране срещу финансовия риск и замяна на паричните банки дават на заемополучатели). Публичните компании и общини използват този капитал, за да подпомогнат финансирането на своите операции, а банките го използват, за да отпускат заеми на компании, общини и граждани, за да финансират закупуването на стоки и услуги.

Значение на финансите

Когато някой елемент от финансовия процес се разпадне, фирмите излизат от бизнеса и икономиката преминава в рецесия. Например, ако голяма банка загуби значителна сума пари и се изправи пред риск от неплатежоспособност, други банки и корпоративни клиенти ще спрат да отпускат заеми или депозират пари в проблемната банка. След това ще спре да дава заеми на своите клиенти и те няма да могат да закупят стоките или да платят сметките, за които са търсили финансиране. Потокът на пари във финансовата система се забавя или спира като резултат.

Всички аспекти на глобалната икономика зависят от подреден финансов процес. Капиталовите пазари осигуряват парите за подкрепа на бизнеса, а бизнесът осигурява парите за подкрепа на физически лица. Данъците върху дохода подпомагат федералните, щатските и местните правителства. Дори изкуствата се възползват от финансовия процес, защото те черпят парите си от корпоративни спонсори и индивидуални клиенти. Капиталовите пазари създават пари, бизнесът ги разпределя, а хората и институциите ги харчат.