Изисквания за откриване на вътрешен дневен център

Изискванията за откриване на бизнес за домашни грижи в дома варират в различните щати. Много държави обаче поддържат подобни насоки. Например, много държави изискват от фирмите за дневни грижи в дома да получат лицензи за осигуряване на детски градини. Често амбициозният собственик на дневни грижи за дома трябва да получи лиценз за управление на бизнес и в своя град. Освен това много държави налагат стандарти за грижи за деца Собствениците на дневни грижи трябва да отговарят и изискват от доставчиците да поддържат застраховка „Гражданска отговорност“.

Критерии за допустимост и проверки

Всяка държава определя уникални критерии за лицата, които искат да отворят предприятия за дневни грижи в дома. В много държави собствениците на дневни грижи в дома трябва да са на възраст най-малко 18 години и да не бъдат осъждани за престъпления и арести за насилие над деца. Много държави също изискват от амбициозните собственици на бизнес за домашни грижи да представят резултатите от здравен преглед, за да докажат, че са лишени от болести, които биха могли да изложат децата на дневни грижи.

Инспекции и лицензиране на детски градини

Много държави изискват от фирмите за домашни грижи за деца да осигурят лицензи за дневни грижи. На повечето места човек, който иска да започне бизнес за домашни грижи вкъщи, се свързва с отдела за закрила на детето или с подобна агенция в неговата юрисдикция и иска пакет с информация за домашни грижи. След като прочете информационния пакет, амбициозният собственик на дневни грижи обикновено посещава лицензионна ориентация и попълва заявлението за лиценз за дневна грижа.

На много места човек също трябва да представя резултатите от медицинските записи, разрешенията за злоупотреба с деца и проверките за съдимост като част от процеса на кандидатстване. Някои юрисдикции могат също да включват проверки на дома за дневни грижи като част от процеса на лицензиране или да изискват от собственика на бизнеса да се съгласи да извършва проверки на място.

Общинско бизнес лицензиране

В зависимост от града или населеното място, в което ще се намира вътрешен бизнес за дневни грижи, бъдещият собственик на дневни грижи може да се наложи да получи лиценз за бизнес. Този лиценз е отделен от лиценза за извършване на дневни грижи и просто дава право на притежателя да управлява бизнес в юрисдикцията. Амбициозният собственик на детски градини в дома може да научи дали се нуждае от бизнес лиценз, като се свърже с местен отдел за лицензи и инспекции или офис за регистрация на бизнес.

Разрешение от местни жители

Понякога амбициозният собственик на дневни грижи в дома се нуждае от специално разрешение, за да управлява бизнес извън резиденцията си. Например, ако той е наемател, той може да се нуждае от писмено разрешение от собственика на имота, за да управлява дневна грижа извън дома си. Освен това някои юрисдикции могат да изискват от амбициозния собственик на предприятие за дневни грижи да получи специално одобрение за управление на бизнес в жилищен район. Физическо лице може да се свърже с местната зонална комисия, за да научи дали ще се нуждае от специално одобрение.

Стандарти за грижи за деца

Всяка държава поддържа списък на стандартите, които трябва да спазват предприятията за дневни грижи. Като цяло тези стандарти включват подробности относно осигуряването на безопасна среда за децата в детските заведения. Например държавните стандарти могат да определят колко деца може да приеме едновременно предприятие за дневни грижи едновременно, както и съотношението гледач / дете, което собственикът трябва да поддържа.

Освен това фирмите за грижи за деца в дома трябва да отговарят на стандартите на държавата за създаване на политики, поддържане на архиви и наемане на работници в детските заведения. Човек може да получи вътрешни стандарти за дневна грижа от отдела, който се занимава с лицензирането на дневни грижи в неговата държава, или като посети уебсайта на Националната асоциация на агенциите за ресурси за грижи за деца и препоръчани агенции.

Застраховка "Отговорност на бизнеса"

Някои държави изискват от доставчиците на дневни грижи да получат застраховка „Гражданска отговорност“ за покриване на наранявания, произшествия и имуществени щети. Други могат да съветват собствениците на фирми за дневни грижи да го получат. В допълнение, собственикът на бизнес в дома може да се нуждае от бизнес автомобилна застраховка, за да превозва деца в детските заведения в автомобила си.